กำหนดการสมัครสอบ ทั้ง 4 เหล่า
  • ขายใบสมัคร ประมาณกลางเดือนมกราคมของทุกปี
  • รับสมัคร ประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี
  • การสอบ
    - รอบแรก ต้นเดือนเมษายน
    - รอบสอง กลางเดือนเมษายน
  • ประกาศผล
    - ที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ปลายเดือนเมษายน)
 
  หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า (ทบ.ทร.ทอ.ตร.)

1. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 2*2.5 จำนวน 7 รูป (เฉพาะเหล่าตำรวจใช้รูป 3*5 อีก 1 รูป)
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน ม.4(รบ.5) ต้องติดรูปถ่ายด้วย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง
5. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิดของนักเรียน)
6. สำเนาใบรับรองการเรียน

การสอบคัดเลือกทั้ง 4 เหล่าทัพ แบ่งออกเป็น 2 รอบ (รอบแรกสอบเหล่าไม่ตรงกันสอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองตรงกันสอบได้เหล่าเดียว

รอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการ
วิชาที่สอบ 5 วิชา มีดังนี้

- คณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 200)
- วิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 300)
- ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100)
- ภาษาไทย สังคม(คะแนนเต็ม 100)

รอบสอง จะคัดเลือกผู้สอบภาควิชาการที่ได้คะแนนสูงไว้เพื่อสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ ท่วงท่าวาจา ตรวจร่างกาย และตรวจสุขภาพจิต

1. การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ว่ายน้ำ และกีฬา ซึ่งประกอบด้วยสถานีทดสอบทั้งสิ้น 8 สถานีผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมารายงานตัวและทำการทดสอบครบทุกสถานี มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

การสอบผลศึกษามี 8 ประเภท
1. ดึงข้อราวเดี่ยว
2. ลุกนั่ง 30 วินาที
3. ยึดพื้นหรือดันข้อ
4 .วิ่ง 100 เมตร
5. วิ่ง 1000 เมตร
6. ยีนกระโดดไกล
7. ว่ายน้ำ 50 เมตร
8. วิ่งกลับตัวหรือวิ่งเก็บของ

2. การสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณารูปร่างลักษณะท่าท่าง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไวและปฏิภาณไหวพริบตลอดจนคุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหาร นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผลการสอบถือเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"เท่านั้น
3. การตรวจร่างกาย จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายตามวันเวลาที่จะประกาศให้ทราบ ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ์ผลการตรวจร่างกาย ถือความเห็นของคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลทหารตำรวจเท่านั้น

*** ถ้าน้องๆนักเรียน ลงทะเบียนเรียนกับ TOPCADET น้องๆจะได้รับความพร้อม ***
*** ในการสอบและความสะดวกในการสมัคร สอบ และอืนๆอีกมากครับ ***

หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.